Khánh thành hầm Thủ Thiêm

DATE: 20.Th11.2011

CLIENT:
SHARE