Khởi công cầu Cửa Đại

DATE: 30.Th8.2009

CLIENT:
SHARE